YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1
Yhdistyksen nimi on Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on rekisteröity 1.12.2015. Yhdistyksen rekisteröintitunnus on 216.185.

2
Yhdistys on poliittisesti, uskonnollisesti ja kansallisesti sitoutumaton.

3
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten terveiden elämantapojen omaksumista, toimia päihteiden käytön vähentämiseksi ja pyrkiä estämään lasten ja nuorten kokeellinen tupakkaan ja muihin huumaaviin aineisiin tutustuminen, syventää lasten ja nuorten tietoa luonnon eri osista, kuten eläimistöstä, kasveista, veden esiintymismuodoista, oikeasta ja turvallisesta liikkumisesta luonnossa ja vesialueilla ja luonnon kokemusten kautta kehittää heidän omaa sisäistä vahvuuttaan ylläpitää terveitä elämäntapoja sekä avata mahdollisuuksia luovuuden ja henkisen kasvun kehittymiselle. Yhdistys toimii myös nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi monin eri toimin sekä heidän ohjaamisekseen tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi toteuttamaan unelmiaan. Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan pysyvien työpaikkojen luomisessa nuorille. Yhdistyksen paikallisesta luonteesta huolimatta toimintaa voidaan harjoittaa valtakunnallisesti.

4
Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys voi esimerkiksi

 • järjestää lapsille ja nuorille sekä näiden erityisryhmille, kuten vammaisille, mahdollisuus luonnossa virkistäytymiseen erilaisten liikunta- ja urheilutapahtumien, leirien ja kurssien puitteissa, jolloin luonnossa liikkumisen ja luontoon perehtymisen ohella tuodaan esille terveiden ja päihteettömien elämäntapojen merkitystä
 • tehdä yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia aloitteita ja esityksiä
 • harjoittaa terveisiin elämäntapoihin ja päihteiden käytön estämiseen liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Aatteellisen toiminnan tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattuja varoja
 • hakea valtiolliselta, kunnalliselta ja talouselämän taholta avustuksia, apurahoja ja varoja toiminnan toteuttamista ja kehittämistä varten
 • suunnitella ja toteuttaa toimintaansa liittyviä hankkeita ja projekteja
 • tarvittaessa palkata toimihenkilöitä.

5
Yhdistyksen jäsenet ovat aktiivijäsenia ja yhteisöjäseniä

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi hyväksytään päihteettömiä ja terveitä elämäntapoja vaaliva oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimii niiden ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Yhteisöjäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus.Aktiivijäseniä ovat perustamiskirjan allekirjoittaneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt sekä hallituksen myöhemmin yhdistyksen aktiivijäseniksi kutsumat henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos hänen
jasenmaksunsa on suorittamatta kahden toimintavuoden ajalta tai hän menettelee yhdistyksen sääntöjen ja päätösten vastaisesti.

6
Aktiivijäsenen on maksettava liittyessään jäseneksi aktiivijäsenen liittymismaksu ja vuosittain jäsenmaksu ja yhteisöjäsenen on maksettava yhteisöjäsenen liittymismaksu j a vuosittainen jäsenmaksu.

Aktiivijäsen voidaan erityisestä syystä, kuten korkean iän, vaikean sairauden, työttömyyden tai vastaavan syyn perusteella yhdistyksen kevätkokouksen päätöksella vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi tai ainaiseksi.

7
Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi ja enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään siihen, että puolet valitaan aktiivijäsenten piiristä ja puolet yhteisöjäsenten piiristä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenista on läsnä. Yhden läsnäolevista tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on yksi toimintavuosi valintapäätöstä seuraavan tili- ja toimintakauden alusta lukien.

Hallitus:

 • johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta
 • antaa tarvittaessa nimenkirjoitusoikeuden
 • hyväksyy yhdistystä koskevat sopimukset ja sitoumukset niillä edellytyksillä ja valtuuksilla, jotka yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio ja yhdistyksen kokouksen päätökset antavat
 • huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta

8
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai se toimihenkilö, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden, kukin yksin.

9
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä valintapäätöstä seuraavaksi tilikaudeksi.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen syyskokousta. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus suoritetusta tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen mainittua kokousta.

10
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous, joka pidetään maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous, joka pidetään syys- tai lokakuussa.

11
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai tarvittaessa hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa edellä mainitulla tavalla tehdystä pyynnöstä.

12
Kokouskutsu on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen kevätkokouksen päätöksen mukaisesti joko paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähetettävä kirjeenä jäsenille jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtavä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on aktiivijäsenillä ja kullakin on yksi ääni. Yhteisöjäsen voi lähettää yhdistyksen kokouksiin valitun edustajansa samoin oikeuksin (aktiivijäsen)

13
Syyskokouksessa käsitellaan seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi poytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi äänten laskijaa
 3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään työjärjestys
 5. Hyväksytään seuraavaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma
 6. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 7. Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet
 8. Hyväksytetään seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimintakaudeksi
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 11. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 12. Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 13. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut sääntöjen 11 §:n mukaan ja muut tiedonannot julkaistaan ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous

14
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vahintään kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään työjärjestys
 5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen sekä esitetään
  tilintarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Päätetään kokous

15
Yhdistyksen kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vuokralle ottamisesta tai antamisesta sekä kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää yhdistyksen kokous

16
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrittämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

17
Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.